baner
  

OC zawodu

Zachęcamy do kontaktu w sprawie wyceny kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodu.

OC doradcy podatkowego, OC ksiąg rachunkowych

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotów i przedsiębiorców wykonujących doradztwo podatkowe, czy też świadczących usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania Ubezpieczonego. Ubezpieczeniem są objęte szkody powstałe w związku z wykonywaniem czynności doradztwa podatkowego i prowadzenia ksiąg, takich jak: wycena aktywów i pasywów, ustalanie wyniku finansowego, sporządzanie sprawozdań finansowych, przechowywanie dowodów księgowych, sporządzanie w imieniu podatników zeznań i deklaracji podatkowych, udzielanie podatnikom porad i opinii z zakresu ich obowiązków podatkowych.

OC pośrednika nieruchomości

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna pośrednika w obrocie nieruchomościami, tj. osoby fizycznej, która posiada licencję zawodową pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (lub osób za którą pośrednik nieruchomości ponosi odpowiedzialność), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania  związanego z wykonywaniem czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

OC zarządcy nieruchomości

Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna zarządcy nieruchomości, tj. osoby fizycznej, która posiada licencję zawodową zarządcy nieruchomości (lub osób za które zarządca nieruchomości ponosi odpowiedzialność), za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania związanego z wykonywaniem czynności zarządzania nieruchomościami.

Do pozostałych rodzajów OC można zaliczyć: OC przewoźnika i spedytora.