baner
  

Ubezpieczenie cargo - dobra ochrona na czas transportu

Ubezpieczenie występuje zarówno w wariancie umowy ubezpieczenia jednostkowego, jak i umowy generalnej, w ramach której ochroną są obejmowane ładunki przewożone w określonym czasie. Ubezpieczeniem można objąć mienie przewożone zarówno w ramach transportu własnego, jak i transportu zawodowego.

Ubezpieczenie mienia na czas transportu występuje w trzech wariantach (zakresach):

Zakres podstawowy

Zgodnie z OWU, w tym zakresie TUiR WARTA S.A. ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku, które powstały podczas jego przewozu oraz załadunku i rozładunku wskutek jednego (lub wielu) następujących zdarzeń:

 • zdarzeń losowych wymienionych w ogólnych warunkach, takich m.in. jak: grad, deszcz nawalny, huragan, powódź, pożar, uderzenie pioruna, upadek jakiegokolwiek przedmiotu na środek transportu (spadającego z wyokości na środek transportu);
 • wypadku środka transportu;
 • uderzenia przez urządzenia załadowcze (wyładowcze) oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenia załadowcze (wyładowcze) podczas operacji załadunku (wyładunku).

Zakres rozszerzony


W wariancie rozszerzonym - oprócz zdarzeń objętych ochroną w wariancie podstawowym - ochroną są dodatkowo objęte następujące zdarzenia:

 • rabunek (rozbój), czyli zabór ładunku przy użyciu przemocy fizycznej lub groźby jej użycia;
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu (jeżeli zamknięty środek transportu był pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego).

Zakres pełny - kompleksowa ochrona wg formuły all risk

W tym zakresie, ubezpieczenie działa wg formuły all risk, która oznacza, że - co do zasady - ubezpieczeniem są objęte wszystkie zdarzenia, które nie zostały wyraźnie wyłączone w OWU. Przykładem wyłączeń, których pełna lista znajduje się w ogólnych warunkach ubezpieczenia, są:

 • szkody powstałe wskutek naturalnego zużycia ubezpieczonego ładunku;
 • szkody polegające na utracie informacji zapisanych na wszelkiego rodzaju nośnikach danych;
 • szkody powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego;
 • szkody spowodowane stanem nietrzeźwości kierowcy (w przypadku transportu zawodowego, jeżeli ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć);
 • szkody spowodowane użyciem niewłaściwego środka transportu (tj. nieprzystosowanego do przewożenia określonego rodzaju ładunku) lub środka transportu o złym stanie technicznym (w przypadku transportu zawodowego, jeżeli ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć);
 • szkody powstałe wskutek braku lub niedostatecznego opakowania lub opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami przyjętymi dla danego rodzaju ładunku; 
 • szody powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania i rozmieszczenia ładunku (jeżeli czynności te były wykonywane przez ubezpieczającego lub przez osoby, za które ponosi on odpowiedzialność);
 • szkody powstałe w czasie załadunku (rozładunku) dokonywanego przez osoby będące po użyciu alkoholu, za pomocą niesprawnych urządzeń (jeżeli ubezpieczający był odpowiedzialny za wykonanie tych czynności lub, w sytuacji kiedy czynności te były powierzone innym podmiotom, jeżeli ubezpieczający o tym wiedział lub przy dołożeniu należytej staranności mógł się dowiedzieć);
 • szkody spowodowane ryzykami strajkowymi (istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia o to ryzyko);
 • szkody spowodowane ryzykami wojennymi (w przypadku przewozu ładunków drogą morską lub lotniczą, istnieje możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia o to ryzyko);
 • szkody powstałe w wyniku zajęcia ładunku przez organy państwowe.